20 Nisan 2019
  • Lefkoşa17°C
  • Mağusa16°C
  • Girne18°C
  • Güzelyurt15°C
  • İskele16°C
  • İstanbul10°C
  • Ankara9°C

MODANIN EN KIVRIMLI ÇAĞINA HAZIR OLUN!

üzelliğin kalıplara sığdırılamayacak bir şey olduğunu kanıtlayan Graham, kiloları kapatmayı değil kilolarla nasıl güzel olunacağını anlatıyor.

Modanın en kıvrımlı çağına hazır olun!

04 Eylül 2016 Pazar 23:45

Her söy­le­min­de “Sak­la­ya­cak hiç­bir şey yok, teş­hir ede­cek çok şey va­r” di­yen Ash­ley Gra­ha­m'­la H&M pod­yu­mun­da ol­ma his­si­ni ve öz­gü­ve­ni ko­nuş­tu­k…

– Pa­ri­s'­te yapılan H&M Stu­di­o pod­yu­mun­da yü­rü­mek na­sıl­dı? 
Şo­vun ina­nıl­maz yük­sek bir ener­ji­si var­dı ve çok fark­lı mo­del­ler­le bir­lik­tey­dim. Ken­di­mi ol­duk­ça güç­lü his­set­tim. Ay­rı­ca dün­ya ge­ne­lin­de kıv­rım­lı vü­cut­la­ra sa­hip ka­dın­la­rı tem­sil et­ti­ğim için onur duy­dum.

ashley4.jpg

Kapsayıcı bir koleksiyon

– Pe­ki çe­kim­lerde du­rum na­sıl­dı? 
İna­nıl­maz. Ben ki­şi­sel ola­rak da H&M'­in hay­ran­la­rın­dan bi­ri­yim. Çün­kü ye­ni ko­lek­si­yon da­ha bü­yük bir ka­dın kit­le­si­ni kap­sı­yor ve kıv­rım­la­rıy­la ade­ta bü­yü­lü­yor.

– Bu özel ko­lek­si­yo­na da­ir be­lir­li bir his­si­niz var mı? 
Bi­rin­ci­si çok şık, es­te­tik du­ruş­la­rı için bel­li ki uzun za­man har­can­mış. Ba­zı par­ça­la­rı mü­kem­mel bo­y ve du­ru­şa sa­hip. Bu kı­ya­fet­le­ri gi­yin­ce ken­di­mi ye­nil­mez his­set­tim.

– Fa­vo­ri par­ça­la­rı­nız han­gi­le­ri? 
Ko­lek­si­yo­nun için­de en fa­vo­ri par­çam uzun kol­lu pem­bem­si el­bi­se. Üze­rin­de hay­li il­ginç bas­kı­la­rı var ve uy­luk ke­mik­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­tı­yor.

– Ki­şi­sel tar­zı­nı­zı na­sıl ta­rif eder­di­niz? 
Kla­sik, ka­dın­sı ve sek­si. Ben vü­cu­du kum saa­ti gi­bi sa­ran el­bi­se­le­ri se­vi­yo­rum. Bu aş­kı vur­gu­lu­yor. Be­nim gar­dı­ro­bu­mun ço­ğu si­yah­tır ama zen­gin renk­ler­le do­lu­dur. Sta­te­ment çan­ta­lar ve ayak­ka­bı­lar ise ol­maz­sa ol­maz­la­rım.

– Yıl­lar­dır gör­mez­den ge­li­ni­yor kıv­rım­lı vü­cut­lar. Bu yüz­den söy­ler mi­si­niz ma­ğa­za­ya gir­di­ği­miz­de han­gi ipuç­la­rı­nı iz­le­ye­rek alış­ve­riş yap­mak ge­rek? 
İyi di­kim bir bla­zer ce­ket, çok yön­lü body ve de­nim gi­bi zım­ba pan­to­lon ve ak­se­su­ar­lar sa­de­ce alış­ve­riş de­ğil bi­rer ya­tı­rım­dır. Do­la­bı­nız­da bun­la­rı her­han­gi baş­ka kı­ya­fet­ler­le de eş­leş­ti­re­bi­lir­si­niz.

– Hem pod­yum­da hem çe­kim­ler­de ol­mak na­sıl bir duy­gu? 
Hem çok he­ye­can ve­ri­ci hem çok zor. Ben bu işi 16 yıl­dır ya­pı­yo­rum. Ar­tık set­ler­de ken­di­mi ev­de gi­bi his­se­di­yo­rum. Ama ba­zen öy­le yor­gun olu­yo­rum ki yü­zü­mün düş­me­me­si için du­a edi­yo­rum.

“Aktivistim”

– Mo­da dı­şın­da il­gi alan­la­rı­nız ne­ler? 
Sı­kı bir vü­cut ak­ti­vis­ti­yim. Çün­kü in­san­lar ken­di­le­ri ile ba­rı­şık de­ğil. Çok çe­şit­li vü­cut so­run­la­rı ya­şı­yor­lar ve tak­dir edil­mek, be­ğe­nil­mek is­ti­yor­lar. Şe­kil, bo­yut, ırk, et­nik iz­ler hiç önem­li de­ğil. Her ka­dı­nın be­ğe­nil­me­ye ih­ti­ya­cı var. Ka­dın­lar için, ka­dın­lar adı­na ben bu öz­gü­ven için sa­va­şı­yo­rum.

– Si­zin için gü­zel­lik ne­dir?
Gü­zel­lik bir stan­dar­da ya da bir ta­nı­ma sa­hip ol­ma­ma­lı. Bu kap­sa­yı­cı­lık fark­lı­lık­la­rı ne ka­dar ka­bul et­ti­ği­miz­le ala­ka­lı. Gü­zel­lik ken­di­ni­ze ne ka­dar gü­ve­nir­si­niz or­ta­ya çı­kar ve ışıl­dar. Öz­gü­ven bo­yu­tu gü­zel­li­ği de ya­nın­da ta­şır.

Yüksek modaya atıf

H&M Krea­tif Di­rek­tö­rü Ann So­fi­e Jo­hans­son “H&M Stu­di­o ko­lek­si­yo­nun­da ye­ni bir ka­dın­sı­lık var. Di­kiş­ler­de bir kum saa­ti fi­gü­rü­nü yan­sı­tan ge­niş omuz­lar ve dar bel, İs­ve­ç'­e has folk­lo­rik esin­ti­ler­le kon­trast ya­ra­tı­yor. Uzun kol­lu dra­pe el­bi­se­ler gös­te­riş ve yu­mu­şak bir do­ku­nuş ka­tı­yor. Ta­ma­men ka­dı­nın gü­cü ile il­gi­li olan ko­lek­si­yon, bu­nun al­tı­nı çi­zer­ken ro­man­tik ve folk­lo­rik öğe­le­re de gön­der­me ya­pı­yor. Hem yük­sek mo­da­ya atıf­ta bu­lu­nan soy­lu, hem de ayak­la­rı ye­re ba­san bir ha­va­sı var.”

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON DAKİKA